×

Vedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE, VEDTEKTER

 

 

 

         Vedtekter for Holten barnehage

1        Navn……………………………………………………………………………………………………2

2        Formål………………………………………………………………………………………………….2

3        Grunnkapital…………………………………………………………………………………………...2

4        Rettslig disposisjon…………………………………………………………………………………….2

5        Styret…………………………………………………………………………………………………...2

6        Daglig leder…………………………………………………………………………………………….3

7        Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v………………………………………………...4

8        Foreldreråd……………………………………………………………………………………………..4

9        Vedtektsendring………………………………………………………………………………………..4

10     Opphør………………………………………………………………………………………………….4

Vedtekter for driften av Holten barnehage

11     Eierforhold……………………………………………………………………………………………..5

12     Formål………………………………………………………………………………………………….5

13     Opptaksmyndighet……………………………………………………………………………………..5

14     Opptakskriterier………………………………………………………………………………………..5

15     Opptaksperiode og oppsigelsesfrist……………………………………………………………………6

16     Foreldrebetalingen……………………………………………………………………………………..6

17     Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved opptak…………………………………..6

18     Leke- og oppholdsareal………………………………………………………………………………..6

19     Åpningstid og ferie…………………………………………………………………………………….6

20     Matpenger………………………………………………………………………………………………7

21     Tøy……………………………………………………………………………………………………..7

22     Sykdom og fravær……………………………………………………………………………………….7

23     Taushetsplikt……………………………………………………………………………………………7

24     Internkontroll/Hms……………………………………………………………………………………..7

25     Endringer……………………………………………………………………………………………….7

 

 

 


Vedtatt første gang under stiftelsesmøtet 10 . november 1987.

Innsendt til fylkesmannen 08.01.1988, godkjent i brev av 18.01.1988.

Endringsforslag av 05.09.1996, endret og vedtatt i styrer for stiftelsen Holten barnehage 04.12.1996.

Godkjent av Fylkesmannen i Finnmark.

Endret 10.9.2013 fra 6 styremedlemmer til 4 styremedlemmer.

Vedtekter for Holten Barnehage

1         Navn

Stiftelsens navn er” Stiftelsen Holten Barnehage”. Stiftelsen er organisert som ideell, privat stiftelse i henhold til lov av 23. mai 1980 om stiftelser mv. Stiftelsen har sete i Alta.

 

2         Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage i Alta Kommune. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med humanetiske grunnverdier. Barnehagen skal søke å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.  Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet, likevel skal §1, annet ledd, i lov av 17. juni 2005 om barnehager ikke gjelde.

 

3         Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er verdien av barnehagen” Holten barnehage”, beliggende i Holten allè 3, 9513 Alta. Til barnehagen hører tilhørende utendørsanlegg/ lekeapparater, bestående av bygninger samt innbo og løsøre. Den samlede verdien er på stiftelsestidspunktet kr. 100 000.

 

4         Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Stiftelsen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

 

5         Styret

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av minst 4 personer og er selvsupplerende. Styreleder og øvrige medlemmer/varamedlemmer til det første styret oppnevnes av foreldrerådet. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges to vararepresentanter til styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

 

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

 

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

·      Styret skal sørge for at stiftelsens formål blir realisert.

·      Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

·      Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.

·      Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.

·      Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.

·      Styret ansetter daglig leder.

·      Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

·      Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

·      Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

6         Daglig leder (Styrer)

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

 

7         Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

1.        Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 

2.         Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

 

3.        Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

 

4.        Stiftelsen avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget, og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.

 

5.        Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

6.        Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

 

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

8         Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

1.      Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

2.      Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

3.      Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

4.      Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

5.      Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.

6.      Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 

9         Vedtektsendring

 

Styret kan fremme forslag til endring av disse vedtektene. Endringsforslag skal til høring i foreldreråd og samarbeidsutvalg. I de tilfeller hvor stiftelsesloven åpner for det, vedtar styret endringer med 2/3 flertall. For øvrig fremmer styret forslag til omdanning med 2/3 flertall.

 

10    Opphør

 

Styret kan med 2/3 flertall vedta oppløsning av stiftelsen. Eventuell stiftelseskapital tilfaller Alta kommune og skal primært brukes til barnehageformål
Vedtekter for driften av” Holten barnehage”, vedtatt av styret 04.12.1996

 

Vedtekter for driften av Holten Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

 

11   Eierforhold

Barnehagens navn er Holten barnehage. Styret for stiftelsen Holten barnehage er barnehagens høyeste organ. Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Holten barnehage i samsvar med:

-        Lov om barnehager

-        Gjeldende forskrifter

-        Kunnskapsdepartementets” Rammeplan for barnehager” med lokale tilpasninger

-        Barnehagens årsplan

-        Gjeldende driftsavtale med kommunen

-        Gjeldende avtaler med bedrifter eller institusjoner som har avtale om disposisjon av barnehageplasser

-        Stiftelsesstyrets vedtak  

12   Formål

 

Barnehagelovens §1, antatt annet ledd, og” Rammeplan for barnehager” legges til grunn for barnehagens virksomhet.

Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem og å være en støtte for hjemmet i ansvar for barnets utvikling og oppdragelse.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med humanetiske grunnverdier.

Barnehagen skal arbeide i nær kontakt med lokalsamfunnet og ha lokalsamfunnets flerspråklige kultur som utgangspunkt for sin pedagogiske virksomhet. Derfor bør, så langt det er mulig, både de samiske, finske og norske miljøene, samt det lokale innvandrermiljøet være representert blant både personalet og barna.

13   Opptaksmyndighet

Barnehagen har avtale med NIBR og Ishavskraft om reservering av plasser. Bedriftene har egne kriterier for hvem som skal få bruke plassene. Frist for å melde inn eller søke om plass er 1. mars dersom ikke annet er avtalt. Ved opptak av barnehagens resterende plasser, deltar barnehagen i samordnet opptak i Alta kommune.

14   Opptakskriterier

Opptakskriterier for barn som tas opp til reserverte plasser bestemmes av den som har opptaksmyndighet for plassene

Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

Av hensyn til barnegruppens sammensetning, må likevel ikke endelig opptak foretas uten i samråd med barnehagens styrer og stiftelsesstyrer. Innstilling til opptak hos barnehagens avtalepartnere må foreligge slik at hovedopptaket kan skje under hensyn til barnegruppens totale sammensetning.

Frigitte reserverte plasser tildeles av stiftelsesstyret etter vanlige opptakskriterier for ett år eller for den perioden de er frigitt.

 

Personalet disponerer inntil 2 plasser til egne barn.

 

Når det gjelder opptak av barn til ureserverte plasser, tas det hensyn til barnets og barnegruppens totale situasjon etter følgende kriterier:

1)      Barn som allerede har plass beholder den så lenge det er behov og så sant det er plass innen den  

plasskategorien barnet er tatt opp innenfor.

2)      Barn med nedsatt funksjonsevne har fortrinnsrett i den utstrekning de har utbytte av oppholdet. (Barnehagelovens §13).

3)      Barn fra hjem der den ene av foreldrene er varig syk og den andre i arbeid.

4)      Barn av enslige foreldre i arbeid eller under utdanning.

5)      Barn av kulturelle eller etniske minoriteter.

6)      Barns bo- og lekemiljø som for eksempel dårlige muligheter til lek p.g.a trafikk eller andre forhold som mangel på jevnaldrede lekekamerater.

7)      Barn av foreldre som begge er i arbeid eller utdanning. I denne store gruppen av barn som ikke har et særskilt grunnlag for prioritet legger vi følgende forhold til grunn: søsken i barnehagen, bosted/tilhørighet til barnehagens nærområde, alders- og kjønnssammensetning i barnegruppa.

 

Barnehagelovens bestemmelser om fortrinn, §13:

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

 

Barn som der er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 -4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 

Delte plasser

 

En barnehageplass kan deles på to barn såfremt det lar seg gjøre av hensyn til barnegruppen. Plan for utnyttelse av plassen må godkjennes av styrer.

15   Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Ledige plasser registreres i samordnet database med kommunen. Opptak foregår i april. Nytt barnehageår starter i august.

 

Oppsigelsesdato er den 1. i hver måned. Barnehagen har to – 2 – måneders gjensidig skriftlig oppsigelse. Betaling av barnehageplass skal skje ut oppsigelsestiden.

Etter 1. april er det ikke anledning til å si opp barnehageplasser.

 

Stiftelsesstyret kan si opp en barnehageplass når foreldrebetalingen er uteblitt i mer en to måneder.

 

Ved tungtveiende og uforutsette grunner kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen etter skriftlig søknad til stiftelsesstyret.

 

16   Foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen følger statens fastsatte satser om maksimalpris. Foreldrene betaler fra den datoen den innvilgete plassen er reservert fra. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

17   Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

18   Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

 

Barnehagen er en en-avdelings barnehage med plass til ca 25 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen har en styrer, to pedagogiske ledere og to assistenter. I tillegg har banehagen en 60% fast assistentstilling.

Barnehagen disponerer i alt 161 kvadratmeter i netto leke- og oppholdsareal.

 

19   Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 16.30 mandag til fredag. Henting og bringing er foreldre/foresattes ansvar. Seneste møtetid er kl.09.30 dersom ikke annet er avtalt.

 

Ved henting skal barna være ute av barnehagen senest kl. 16.30. For sen henting belastes med 150 kr for hver påbegynt halvtime for dekking av overtidsbetaling for de ansatte.

 

Hvert barn må minst ha fire -4- uker fri i løpet av barnehageåret. To av ukene må tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie.

Barnehagen skal varsles minst to -2- uker før fridager tas ut. Blir ikke fridager varslet innen skoleferiens start, vil styrer tildele friperiode. Sommerferie skal allikevel alltid varslet så tidlig som mulig og normalt innen 1. mai.

 

Barnehage har normalt stengt to uker i juli måned.

 

Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt

Ved 3 barn eller mindre i romjulen, stenges barnehagen.

 

Barnehagen er stengt på helligdager og lørdager

 

 

Planleggingsdager

 

Barnehagen er stengt syv -7- dager hvert barnehageår. Fem av disse dagene er avsatt til felles planlegging/evaluering, og to dager er kurs for personalet. Barnehagens styrer legger frem plan for dagene for foreldrerådet. Planleggings- og kursdager bør, hvis mulig samkjøres med kommunens barnehagerute.

 

20   MATPENGER

I Holten barnehage er matpengene en sum fastsatt av styret. Disse kommer fram i egen avtale.

Alle barn har med seg mat til frokost kl. 08.30. Barnehagen kjøper inn melk, frukt og mat for øvrig.  

21   TØY

Barn skal ha med seg tøfler eller sko til innebruk. Rent skift må alltid finnes i barnehagen. Barna må også ha egnet tøy til utebruk. Personalet er tilgengelig for veiledning hvis ønskelig. Alt sko og tøy må være merket med barnets navn.

 

22   SYKDOM OG FRAVÆR

Enhver form for sykdom skal meldes til barnehagen samme dag. Dersom det ikke er mulig, må melding gis så snart som mulig.

Foreldre/foresatte eller en stedfortreder må enhver tid være tilgjengelig på telefon for varsling i tilfelle sykdom eller ulykke. Foreldre/foresatte plikter å legge igjen aktuelle telefonnummer i barnehagen. Barnehagen har ikke ansvar for barn som er syke

23   TAUSHETSPLIKT

Medlemmer av stiftelsesstyret, samarbeidsutvalget, barnehagens ansatte og andre som forvalter opplysninger vedrørende barn og deres foresatte tilknyttet Holten barnehage, er underlagt taushetsplikt med hensyn til disse opplysningene.

24   Internkontroll/HMS

Barnehagens internkontroll beskriver hvordan barnehagen systematisk vil ivareta sitt ansvar for helse, miljø og sikkerhet og etterleve lover og regler.

25   Endringer

Endringer i disse vedtektene vedtas av styret etter at foreldre/foresatte og ansatte er hørt.